Úvodní stránka » OCHRANA OSOBNÍCH DAT

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Firma Bond marketing s.r.o. respektuje Vaše právo na soukromí a proto k Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě.
Ve smyslu zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů jsme přijali veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování Vašich osobních údajů, které nám zprostředkujete.

Naše společnost (provozovatel) získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné ke splnění závazků, které zákazník objednáním zboží od provozovatele očekává. Jde o osobní údaje, které jsou potřebné k uzavření kupní smlouvy, informování o stavu objednávky a zprostředkování doručení zboží. Bez poskytnutí těchto údajů není možné přijatou objednávku zpracovat. V souladu se zákonem č. 22/2004 o elektronickém obchodu a § 10 odst. 3 zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů je zákazník (dotčená osoba) povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje.

Nákup zboží z našeho e-shopu není podmíněn registrací, nenabízíme možnost se registrovat. Svůj souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv odvolat, stačí když své rozhodnutí sdělíte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem.

Provozovatel přijímá všechna nezbytná opatření k zachování utajení a bezpečnosti Vašich osobních údajů. K poskytnutým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby provozovatele a zprostředkovatelé, kteří jsou vázáni nakládat s nimi ve smyslu zásad ochrany osobních údajů uvedených v bezpečnostní směrnici a zprostředkovatelské smlouvě. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně ve smyslu účelu, na který byly poskytnuty. Osobní údaje, jejichž účel zpracování skončil společnost likviduje. V případě, že jsou předmětem zpracování osobní údaje uvedené na úředních dokladech, dotčená osoba může požádat o jejich vrácení. Naše společnost v žádném případě získané osobní údaje nezpřístupňuje ani nezveřejňuje.

Dotčená osoba poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědoma toho, že údaje mohou být v souvislosti s poskytovanými službami ukládány na serverech. Údaje uvedené v registračním formuláři jakož i údaje o nákupech dotčené osoby jsou zpracovávány po celou dobu trvání registrace v e-shopu.

Dotčená osoba má právo ve smyslu § 28 zákona č. 122/2013:

• na základě písemné žádosti požádat provozovatele potvrzení zda jsou nebo nejsou její osobní údaje
• vyžadovat informaci, jakým způsobem jsou její osobní údaje zpracovávané
• vyžadovat informace o zdroji, z něhož provozovatel získal její osobní údaje
• vyžadovat seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• vyžadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• vyžadovat likvidaci svých osobních údajů, které jsou zpracovávány, pokud došlo k porušení zákona
• vyžadovat blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby
• na základě písemné žádosti namítat vůči zpracovávání - využívání - poskytování svých osobních údajů a žádat jejich likvidaci v případě, že jsou tyto údaje bez jejího souhlasu zpracovávány a využívány pro účely přímého marketingu

Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotčená osoba bude o nich informována do 30 dnů od jejich přijetí. Dotčená osoba může uplatnit svá práva elektronickou poštou, písemnou formou nebo osobně na adrese společnosti.

V případě, že budete mít zájem o zrušení registrace na naší webové stránce, stačí, své rozhodnutí písemně oznámit e-mailem. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit registraci v e-shopu, pokud nebyla za posledních 24 měsíců zrealizovaná žádná objednávka. Po zrušení registrace a po ukončení účelu zpracování budou osobní údaje neprodleně zlikvidovány. Účetní a jiné doklady spojené s vyřízením objednávky je naše společnost povinna uchovávat ve smyslu zákona č. 395/2002 o archivnictví a spisové po dobu 10 let od vyřízení objednávky. Po této lhůtě budou údaje zlikvidovány.

V případě, že máte otázky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte naši společnost.


Jazykové verze:       

Pracovní doba
kanceláře a
skladu
po-pá, 8:00 - 14:00 hod.
platí od 22.7.2024

 

DRTIČ BOND je silně návykový

 

 

Facebook přidejte si nás

Oblíbené odkazy