Úvodní stránka » Novinky » Zkušenosti, poznatky aneb proč mít drtič odpadu.

Zkušenosti, poznatky aneb proč mít drtič odpadu.

Na tuto otázku našli odpověď ve Velké Británii

V okamžiku, kdy se rada Hrabství Worcestershire a Herefordshire dověděla od ná-
rodní auditorské kanceláře, že v budoucnosti nemá šanci dosáhnout limitů stano-
vených EU o omezování skládkování biologického odpadu pokud se bude zamě-
řovat pouze na recyklaci biologicky odbouratelného odpadu, rozhodla se zadat 
komplexní výzkumný úkol, který zhodnotil i další možnosti zpracovaní a využití 
kuchyňského potravinového odpadu. 

Jednotlivé alternativy zpracování kuchyňského potravinového odpadu byly  
detailně zhodnoceny po stránce: vlivu na životní prostředí, hodnoty potenciálu glo-
bálního oteplování, jejich ekonomické efektivnosti a použitelnosti ve vztahu ke stá-
vající infrastruktuře (co nejmenší investice pro jejich zavedení). Výsledky studie 
byly zveřejněny v červnu roku 2007. 

Výsledky jsou přesvědčivé a velmi výrazně podpořily názor, že využívání drtičů 
potravinových odpadů pro zpracování kuchyňského potravinového odpadu pod-
poruje třídění odpadů "u zdroje" a je součástí celého konceptu eliminace této 
obtížné a rychle se kazící části biologického odpadu. Je zajímavou alternativou 
po stránce vylepšení ekonomické bilance na čistírnách odpadních vod (tvorba 
bioplynu=energie, zvýšení nutriční hodnoty vznikajícího kalu, snazší odbourá-
vání dusíku a fosforu svým přínosem velkého množství uhlíku na ČOV). 
Při použití drtičů není třeba dalších investic od měst a obcí, protože dopravní cesty
jsou již k dispozici a "dopravníkem" je obyčejná odpadní voda. 
Není nutné zajišťovat časté svozy nákladními auty:tedy žádná spotřeba pohon-
ných hmot, žádné emise z dopravy a návazně snížení skleníkového efektu.
Vytříděním potravinového odpadu z ostatního suchého odpadu se také sníží 
množství hlodavců u kontejnerů a popelnic a zvýší se hygiena prostředí v 
kuchyni (nevznikají alergenní látky při zahnívání odpadu v koši, sníží se 
množství hmyzu v domácnosti). 

Hrabství Herefordshire a Worcestershire se staly průkopníky ve způsobu zpra-
cování kuchyňského potravinového odpadu a při svém pilotním projektu osa-
zení 30% domácností drtiči odpadu ověřili v praxi veškeré vlivy drtičů odpadu
na jednotlivé složky infrastruktury, životní prostředí a ekonomiku. 

Bylo by opravdu velmi dobré převzít výsledky této náročné terénní studie od 
jedné ze zemí EU, která se potýkala se stejným problém "kam s biologickým 
odpadem". 

Kanalizace a čističky v městech a obcích jsou zařízeny pro zpracování
potravinového odpadu. Konzistence je stejná jako z WC.


Jazykové verze:       

Pracovní doba
kanceláře a
skladu
po-pá, 8:00 - 14:00 hod.
platí od 22.7.2024

 

DRTIČ BOND je silně návykový

 

 

Facebook přidejte si nás

Oblíbené odkazy